CATEDRAL INTERIOR

La capella de sant Honorat

Capella de sant Honorat
Sepulcre de Bernat de Pau

Abans capella de sant Francesc d’Assís i santa Clara.

En aquesta capella hi trobem la tomba del bisbe Bernat de Pau. Segons molts autors, és un dels conjunts més rics d’escultura funerària del gòtic català tardà. Majoritàriament, és d’alabastre amb algun element de pedra de Girona.

Tot i que s’hi aprecia la participació de diferents tallers entre el 1457 i el 1560, no hi ha constància de l’autoria. S’hi reconeix en l’estil la influència de l’anomenat gòtic hispanoflamenc.

Bernat de Pau va ser bisbe de Girona i va ser el promotor de la capella tot fixant el dret a què ell mateix s’hi pogués enterrar.

Destacats

Pinacle amb àngels

Àngels pujant al cel
l'ànima del bisbe

Pilar acabat amb agulla

Escut del bisbe

Mare de Déu

Acompanyants del 
seguici funerari

Àngels amb l'escut
del bisbe

Acòlits amb un llibre obert.
Al text s'hi inscriu l'epitafi

Arc coponial

Roleu amb
Crist gloriós

Roleus amb àngels

Acompanyants del 
seguici funerari

Bisbe desconegut

Sarcòfag i escultura
de Bernat de Pau

Pinacle amb àngels

Àngels pujant al cel
l'ànima del bisbe

Pilar acabat amb agulla

Escut del bisbe

Mare de Déu

Acompanyants del 
seguici funerari

Àngels amb l'escut
del bisbe

Acòlits amb un llibre obert.
Al text s'hi inscriu l'epitafi

Arc coponial

Roleu amb
Crist gloriós

Roleus amb àngels

Acompanyants del 
seguici funerari

Bisbe desconegut

Sarcòfag i escultura
de Bernat de Pau

capella sant honorat

Detall del sepulcre, amb els
acompanyants del seguici
funerari i àngels pujant al
cel l’ànima del bisbe.

Àngels amb l’escut del bisbe.

Acòlits sostenint
l’epitafi del bisbe.

Acòlits sostenint l’epitafi del bisbe.
Hoc sepulcro conclusus marmore jacet doctor DE PAVO BERNARDUS gènere claro sedi bis denis te finís profuit annis ut pastor pius clemens et valdehumanis hic quanta fecit fabuntur opra semper in SANCTI PAULI capellam struxit honorem quam commendandam remittimus aspicienti. Hanc pulcramfinis beneficcis proditavit duplam infesto (ac?) veneris accomodavit ad mrtis diem aniversarium fecit quod vix est ullum hac in ecclesia iussum altare majus quo pal·lio magnificavit capa, casullis et pannis auro intertis attendant cuneta dum dantur màxima festa, qui si vixisset majora quo que dedisset, obivit mortem die vicessimo sexto de mense martis anno quinquagesimo septimo post quadrigentum millesimum domini annum orent *’ Los periodos en los que no hay libros de obras son: 1453-54, 1457-66 (se conserva un único librode 1460), 1468-71, 1480 y 1484-86. ” Se observan recortados dos escudos mas de los Pau en la cara interior de las pilastras.  
464 EL SEPULCRO DE BERNAT DE PAU OBISPO DE GIRONA (1436-1457) ad CHRISTUM pro ipso propiscientes’.

“Enterrat en aquest sepulcre de marbre jeu el doctor Bernat de Pau, d’il·lustre família.Va governar la seu durant vint-i-dos anys com a pastor piadós, clement i molt benigne. Va fer aquí moltes coses, es van aixecar edificis, va construir la capella en honor de Sant Pau, que oferim a la vista de qui la contempla. Va dotar a aquesta bella capella del doble de beneficiós en la festa i la seva vespra. Va fer un altar com no hi deu haver un altre major en aquesta església, i la va dotar amb pal·li, capa i casulles i teles fetes amb or. Totes aquestes coses s’observen mentre s’usen en la gran festa. Si ell hagués tingut més coses, també les hauria lliurat. Li va sobrevenir la mort el dia 26 del mes de març de l’any del Senyor de 1457. Resin per ell a Crist els qui li contemplen.”

INDEX · de continguts

CATEDRAL EXTERIOR

CATEDRAL INTERIOR

EL TRESOR DE LA CATEDRAL